Reklamace

Kupující je povinen před převzetím zboží zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě.
Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

Neprodleně po obdržení zásilky - zboží je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně nebo telefonicky. E-mail uvedený a telefonní číslo jsou uvedeny na nákupní faktuře.
Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem. Následně kupující zašle zboží spolu s popisem závad prodávajícímu k vyřízení reklamace.

Pro úspěšné vyřízení reklamace požadujeme předložení daňového dokladu nebo prokázání nákupu jiným způsobem.

Při splnění těchto podmínek má spotřebitel nárok na:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
 • zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
 • zboží bylo poškozeno živly
 • jde-li o opotřebení způsobené běžným používáním
 • zboží bylo mechanicky poškozeno
 • je-li spotřebiteli nabízeno zboží se slevou z důvodu vady (II. jakost), je na tuto skutečnost vždy předem zřetelně upozorněn. U tohoto zboží není možné reklamovat vadu, pro kterou byla sleva sjednána. Reklamaci ostatních vad lze uplatnit standardním způsobem. Místo práva na výměnu věci má v tomto případě spotřebitel právo na slevu. Nemůže-li věc po vadu řádně užívat, má právo na odstoupení od smlouvy.
 • prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací, neodborným a nešetrným vybalením zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem ani na závady způsobeny nesprávnou údržbou a používáním výrobku k jinému účelu než je určen.

 

Výrobci
Způsoby dopravyKontakt

Kontaktní osoba:
Hana Adamcová
V Sítinách 489
517 21 Týniště nad Orlicí
E-mail: sanami@centrum.cz
Telefon: 499 599 250
Mobil: 605 327 450

Možnost osobního vyzvednutí

Široký sortiment ihned k odběru

Nutno se předem ohlásit. Více...