Šanami - nejen šátky na nošení miminek

Vítáme Vás v internetovém obchodě firmy ŠaNaMi vyrábějící od roku 2004 šátky na nošení miminek. Sortiment vybraný pro náš e-shop je prověřený a otestovaný námi i našimi dvěma dětmi. Nabízíme pouze to, o čemž jsme přesvědčeni, že je to kvalitní a dobré.
Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

ALT

ALTALT

Sledujte náš videokanál

Reklamace

Kupující je povinen před převzetím zboží zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

Neprodleně po obdržení zásilky - zboží je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně nebo telefonicky. E-mail uvedený a telefonní číslo jsou uvedeny na nákupní faktuře.
Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem. Následně kupující zašle zboží spolu s popisem závad prodávajícímu k vyřízení reklamace.

Pro úspěšné vyřízení reklamace požadujeme předložení daňového dokladu nebo prokázání nákupu jiným způsobem.

Při splnění těchto podmínek má spotřebitel nárok na:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno

 • zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku

 • zboží bylo poškozeno živly

 • jde-li o opotřebení způsobené běžným používáním

 • zboží bylo mechanicky poškozeno

 • je-li spotřebiteli nabízeno zboží se slevou z důvodu vady (II. jakost), je na tuto skutečnost vždy předem zřetelně upozorněn. U tohoto zboží není možné reklamovat vadu, pro kterou byla sleva sjednána. Reklamaci ostatních vad lze uplatnit standardním způsobem. Místo práva na výměnu věci má v tomto případě spotřebitel právo na slevu. Nemůže-li věc po vadu řádně užívat, má právo na odstoupení od smlouvy.

 • prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací, neodborným a nešetrným vybalením zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 • záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem ani na závady způsobeny nesprávnou údržbou a používáním výrobku k jinému účelu než je určen.


Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.

Souhlasím se vším
Nastavení
Nesouhlasím